Ethics text

ETHICS

Our Ethic policy, statement including guiding principles are as follows:

– The management system is transparent;

– Honesty and sincerity to employees, business partners and the society;

– Compliance with laws, rules and regulations;

– Protection of confidential information and proprietary information of our customers;

– Protection and proper use of company assets;

– Dealing with conflicts of interest (other business opportunities, employment outside the company, bribes, gifts);

– Reporting breaches: every employee has the right and is obliged to report on individual behaviour that violates a code of business ethics;

– Treating employees with respect and under consideration of human rights;

– Rewarding employees: employees with the same experience, performance and education receive the same pay;

– Protection of workers against violence, maltreatment, mobing and other harassments.

Health and safety;

We are not certificated as per ISO18001, but we fullfil the requirements as follows:

– The safety & health at work policy is defined;

– Before a new employee starts working in Sorbit, the safety at work test has to be performed;

– For new employees, we use a special training program regarding the Safety at work and also all the necessary work protective equipment (glasses, helmet, working suit, shoes…) is handed out;

– For each workplace, the risk evaluation is defined – Declaration of safety with risk assessment;

– On the workplace, there are Safety instructions with machine manuals,

– Each machine and work equipment is inspected by an external institution; there are certifications for the safety of the machines;

– Measurements of working conditions (noise, illumination, dust) are performed periodically;

– Safety sheets for dangerous substances are available;

– We respect the Slovenian health and safety legislation;

– in the case of accidents at work, we report to the inspection services; last two year we did not have any accidents at work;

Kodeks Varovanja človekovih pravic

Pri vsakdanjem delu upoštevamo kodeks varovanja človekovih pravic, ki temelji na osnovnih človekovih pravicah, ki so:

 • Vodstvo zagotavlja poštene pogoje zaposlovanja do vseh potencialno zaposlenih,

 • Nihče od zaposlenih ne sme siliti in ne sme biti prisiljen v kakršnokoli delo, zaradi katerega bi telesno ali duševno trpel,

 • Vsi zaposleni svobodno, mirno in zakonito ustanavljajo združenja in se vanje tudi vključujejo ter imajo pravico do kolektivnega pogajanja z delodajalcem,

 • Ne dovoljujemo zaposlovanja otrok,

 • Nihče ne sme biti diskriminiran zaradi svoje rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu, nosečnosti, starševstva, vere, političnega prepričanja, nacionalnosti, etičnih prepričanj, socialnega izvora, socialnega statusa, invalidnosti, starosti ali članstva v sindikatu,

 • Vsi zaposleni imajo pravico do varnega delovnega mesta ter zdravih delovnih pogojev,

 • Vsak zaposlen je upravičen do poštenega plačila opravljenega dela.

Politika varnosti in zdravja pri delu

Zagotavljanje varnih delovnih razmer ter skrb za zdravje zaposlenih je primarna naloga vodstva, kot tudi pravica, dolžnost in odgovornost vseh zaposlenih.

Varnost pri delu in zdravje zaposlenih je vrednota, ki jo odgovorno upoštevamo. Zavedamo se, da zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu, zagotavljajo zadovoljstvo ter dobre pogoje za delo, kar vodi k skupnemu uspehu.

V podjetju skrbimo za urejene delovne razmere in ohranjanje zdravja zaposlenih z/s:

 • Izdajo in dopolnitvami izjave o varnosti z oceno tveganja za vsako delovno mesto,

 • uporabo ustrezne delovne opreme in sredstev za delo, ki zagotavljajo delavcem varno delo ter periodičnim pregledovanjem le-te,

 • izdelavo navodil za varno delo in nadzorom nad izvajanjem ukrepov za varno delo,

 • spremljanjem stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter z odkrivanjem in s preprečevanjem njihovih vzrokov,

 • rednim usposabljanjem delavcev za varno delo,

 • izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev povezanih z varnostjo in zdravjem zaposlenih,

 • uvajanjem in uporabo varnih tehnologij ter varnostnih ukrepov z namenom preprečitve morebitnih poškodb pri delu,

 • omejeno, nadzorovano rabo nevarnih snovi,

 • zaposlovanjem le zdravstveno ustreznih delavcev in periodičnim preverjanjem njihovega zdravja,

 • periodičnimi meritvami delovnega okolja (mikroklima),

 • zagotavljanjem in uporabo ustrezne osebne varovalne opreme in sredstev, ki jih varujejo pred škodljivimi vplivi delovnega okolja,

 • upoštevanjem pobud, priporočil za izboljšanje delovnega okolja in varnosti vseh zaposlenih

Kodeks poslovne etike

Dobri odnosi med sodelavci, dobavitelji, zunanjimi izvajalci kot tudi kupci so za nas temeljnega pomena. S poštenim delom in etičnim vedenjem zagotavljamo, da nam kupci trajno zaupajo.

Vodilna načela:

 • Preglednost vodenja in poslovanja,
 • Odkritost in iskrenost do zaposlenih, poslovnih partnerjev in družbe,
 • Skladnost z zakoni, pravili in predpisi,
 • Varovanje zaupnih lastniških informacij in informacij naših kupcev,
 • Varovanje in pravilna uporaba sredstev družbe,
 • Obravnavanje navzkrižij interesov (druge poslovne priložnosti, zaposlitve izven podjetja, podkupnine, poslovna darila)
 • Poročanje o kršitvah; vsak zaposleni ima pravico in je dolžan poročati o vedenju posameznika, ki krši kodeks poslovne etike

 • Spoštljivo ravnanje z zaposlenimi in varovanje človekovih pravic,

 • Nagrajevanje zaposlenih: zaposleni z enakimi izkušnjami, delovno uspešnostjo in izobrazbo prejmejo enako plačilo.

Janez GNAMUŠ

______________

direktor

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM PODJETJA

1. Večkratno zadovoljstvo: zadovoljni sodelavci zadovoljni kupci zadovoljni lastniki

Zadovoljni kupci se vračajo in s tem nam omogočajo, da uresničujemo poslovni napredek podjetja z izpolnjevanjem ciljev podjetja.

Tako s kupci, kot tudi z dobavitelji gradimo partnerski odnos, ki temelji na dolgoletnem sodelovanju in izkazanem zaupanju.

Zadovoljni sodelavci z veseljem prihajajo na delo, so produktivni in uspešni; posledica je dobro opravljeno delo, kar pomeni da so izdelki narejeni v skladu z zahtevami kupca in znotraj stroškovnih mej. Zavedamo se, da podjetje ne predstavljajo le stroji in objekti, ampak predvsem ljudje.

 1. Osnovna filozofija obvladovanja kakovosti je opredeljena odgovornost posameznika. Vsak posameznik se zaveda pomembnosti svojega dela in svojega doprinosa k nastanku Zaposleni so ponosni na svoje delo, saj le jasno postavljene delovne naloge in opredeljena odgovornost posameznika vodi k doseganju postavljenih ciljev.

 2.  Uresničitev začrtane poslovne politike pomeni:

 • določitev merljivih ciljev, izpolnjevanje zakonodajnih zahtev ter ostalih zahtev, na katere organizacija pristaja,

 • spremljanje in nadzor nad realiziranjem le-teh in tudi

 • ukrepanje v primeru nedoseganja.

Pri načrtovanju in realizaciji izvedbenih in razvojnih ciljev družbe v okviru svojih možnosti udejanjamo načela uravnoteženega trajnostnega razvoja – to je uravnoteženo razvijanje vseh treh komponent kompleksnega okolja: ekonomske, socialne ter okoljske perspektive. To je naša pot dolgoročnega uspeha!

Merljivi cilji so sestavni del politike, saj določanje, spremljanje in nadzor le-teh vodi k izboljšanju in nadgradnji že vzpostavljenega sistema kakovosti in ravnanja z okoljem, kot tudi rasti in razvoju podjetja ter napredku.

4. Konkurenčnost temelji na znanju. Nove sodelavce usposabljamo, da bi razumeli potrebe in zahteve kupcev, saj le z dovolj dobro usposobljenim kadrom lahko izpolnjujemo in dosegamo postavljene cilje.

5. Za dolgoročnost je poleg konkurenčnosti potrebno ravnanje z okoljem, ki zagotavlja, da se zaradi dejavnosti podjetja kakovost bivanjskega okolja ne bo poslabšala. Zdravje ljudi je vrednota, ki jo odgovorno upoštevamo.

6. Nenehno izboljševanje in nadgradnja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem nam omogočata ostati v poslu. V proces izboljšanja vključujemo vse zaposlene; vzpodbujamo predloge in nasvete vsakogar.

Nenehno izboljševanje okoljskih vplivov, ki so posledica naših dejavnosti, dosegamo s sistematičnim pristopom, z razširjanjem zavesti o pomenu izboljševanja ravnanja z okoljem med sodelavci in tudi z javno objavo naše politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter z realiziranjem ciljev izboljševanja ravnanja z okoljem. Projekte s tem v zvezi smo definirali v Programu izboljševanja ravnanja z okoljem.

Cilji našega podjetja za nenehno izboljševanje okoljskih vplivov, ki so posledica naših

dejavnosti, so:

 • Načrtovanje in uvedba tehnologij in proizvodov na tak način, da bo obremenjevanje okolja pri proizvodnji, uporabi, odlaganju, čim manjše;

 • Prepoznane učinke na okolje znižujemo v okviru svojih možnosti na čim manjši obseg;

 • Pri realizaciji proizvoda uporabljamo dobre, v praksi preizkušene tehnologije in primerno strojno opremo.

7. Sistem celovitega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem je primarna naloga vodstva. Zasnovan je na preventivnem ukrepanju, kar pomeni pravočasno odkrivanje napak in pomanjkljivosti, na vseh področjih.

Vodstvo podjetja:

– podpira nenehne okoljske izboljšave podjetja, do smiselne in smotrne stopnje;

– podpira doseganje ciljev uravnoteženega trajnostnega razvoja pri razvoju podjetja,

preprečevanje onesnaževanja,

– si prizadeva za izboljšano varnost pri delu,

– spremlja izvajanje zavezujočih zakonodajnih zahtev in drugih zahtev, na katere je organizacija

pristala,

– izpolnjuje pričakovanja zainteresiranih javnosti.

8. Nihče ni nezmotljiv, zato priznavamo svoje napake. Znanja ne skrivamo, temveč ga posredujemo.

9. Moj sodelavec je moj kupec, saj ga potrebujem. Tudi sam sem njegov kupec, saj me tudi on potrebuje.

10. Politiko poznajo in spoštujejo naši dobavitelji, vsi sodelavci v našem podjetju in vsi, ki delajo v imenu podjetja.